1. Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu www.tygryski.eu (dalej jako „Użytkownicy”) jest Magda Koszarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą eMKa Magda Koszarska,
  z siedzibą w Gruszczynie, ul. Swarzędzka 33-35, 62-006 Gruszczyn,
  NIP 7792316862, REGON 302039630, , e-mail tygryski.sloniki@gmail.com (dalej jako: „eMKa”). We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej tygryski.sloniki@gmail.com lub pisemnie na adres Placówki.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w oparciu o przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda Użytkownika. Do wyrażenia zgody przez Użytkownika dochodzi wskutek zaznaczenia odpowiedniego pola na stronie internetowej serwisu www.tygryski.eu. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na przykład poprzez przesłanie go na adres e-mail: tygryski.sloniki@gmail.com. Cofnięcie tej zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe Użytkownika, w zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę, są przetwarzane w celu odpowiedzi na zgłoszenie/zapytanie Użytkownika złożone za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie www.tygryski.eu  oraz w celu realizacji zawartej przez strony umowy o świadczenie usług (w tym przekazywania i wyświetlania informacji związanej z działalnością Placówki), w celu ochrony zdrowia Dziecka, a także w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, czy przekazywania Użytkownikowi informacji handlowych, marketingu, promocji i reklamy usług własnych lub usług i produktów podmiotów trzecich (współpracowników eMKa).
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej.
 6. Zakres danych osobowych zbieranych przez eMKa obejmuje:
  • imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka,
  • imionę i nazwisko Dziecka,
  • adres e-mail Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka,
  • numer telefonu Rodzica/Opiekuna prawnego Dziecka,
  • rok urodzenia Dziecka
 7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka zostały zebrane, będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 8. Użytkownik ma prawo:
  • żądania od eMKa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
  • do przenoszenia jego danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (organu ochrony danych osobowych),
 9. Dostęp do danych osobowych Użytkownika oraz jego Dziecka w mają także pracownicy i współpracownicy eMKa w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich powierzonych im zadań.
 10. eMKa z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. eMKa zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. eMKa sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 11. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym zakresie i na niezbędny okres – pracownikom, podmiotom trzecim, wskazanym przez eMKa, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie eMKa czynności dotyczące działań podejmowanych na rzecz Użytkowników przez eMKa w ramach realizacji celów przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 12. eMKa nie podejmuje decyzji, które mają skutek dla Użytkownika i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.